Rentowność obligacji skarbowych – wrzesień 2022 r.

Rentowność analizowanych przez nas wszystkich czterech głównych serii obligacji skarbowych na rynku wtórnym wyraźnie wzrosła na koniec sierpnia w stosunku do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego. Największe wzrosty dotyczyły obligacji pięcio- i dziesięcio- letnich, odpowiednio o 0,75 i 0,74 pkt. proc. Rentowność tych pierwszych zwiększyła się przy znacząco niższych obrotach niż w miesiącu poprzednim.

Rysunek 1. Rentowność obligacji skarbowych we wrześniu 2022

Trend wzrostowy rentowności widoczny jest od początku sierpnia po stosunkowo udanym lipcu, w którym widoczne były spadki dochodowości. Nadzieje na zatrzymanie cyklu podwyżek stóp procentowych NBP z pewnością się do tego przyczynił, jednak wciąż utrzymująca się wysoka inflacja i kolejna podwyżka na początku września ochłodziły nadzieje inwestorów na dalsze wzrosty notowań obligacji. Skutkiem czego rosła rentowność tych papierów.

Podobnie zachowywały się obligacje skarbowe na rynku pierwotnym. Tu największy wzrost rentowności zanotowały papiery dziesięcioletnie, które zwyżkowały o 0,80 pkt proc. do poziomu 6,79%.

Największe obroty obserwujemy wciąż na obligacjach 2-letnich, których wartość transakcji znacząco przewyższa pozostałe rodzaje obligacji. W ostatnich miesiącach (od marca 2022 r.) widocznie wzrosły obroty na obligacjach 30-letnich (z terminem zapadalności w 2047 r.), które swój szczyt osiągnęły w maju. Od sierpnia zainteresowanie tego rodzaju długoterminowymi papierami ponownie pozostaje znikome.

Zobacz raport: Rentowność obligacji skarbowych – wrzesień 2022

Ostatnia podwyżka stóp procentowych NBP zwiększyła stopę referencyjną do najwyższego poziomu od lutego 2003 r. osiągając poziom 6,75%.