Due diligence finansowe w praktyce

badanie due diligence, analiza due diligence, due diligence,

Due diligence finansowe to nie tylko sprawdzenie zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi przepisami rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą przez Zarząd. Celem due diligence finansowego jest badanie strony biznesowej na podstawie sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa.

O ile typowy audyt finansowy ma na celu sprawdzenie czy sprawozdanie finansowe spółki zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości oraz czy to sprawozdanie nie zniekształca istotnie obrazu rzeczywistej sytuacji jednostki, due diligence finansowe koncentruje się na rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa od strony biznesowej i ryzyku jego dalszego funkcjonowania, a także aspektach istotnychdla ogólnej wartości przedsiębiorstwa. Najważniejsze elementy analizowane w ramach due diligence finansowego to skala działalności i struktura sprzedaży, struktura kosztów i rentowność działalności, wartość i potencjał wynikający z posiadanych aktywów, kapitał oborowy i źródła finansowania (zobacz wzór raportu due diligence).

due dieligence finansowe schemat, obszary due diligence finansowego; zakres due diligence finansowego;

https://financialcraft.pl/due-diligence-finansowe-w-praktyce/

 

Przychody ze sprzedaży

Najbardziej istotnym elementem dla inwestorów obok rentowności przedsiębiorstwa, są często przychody ze sprzedaży analizowanego podmiotu, są one najlepszą miarą wielkości przedsiębiorstwa i skali jego działalności. Ponieważ celem przejęcie firmy jest zazwyczaj rynek zbytu, konkretni klienci lub kanały dystrybucji, to właśnie przychody ze sprzedaży muszą stanowić pierwszy i najważniejszy element badania. W ramach due diligence finansowego analizowana jest struktura produktowa przychodów, struktura podmiotowa (wg poszczególnych klientów lub ich grup) oraz segmentacja geograficzna. Dla każdego ujęcia analizowanej struktury identyfikowany jest udział poszczególnych grup, zachodzące zmiany i dynamika wraz z wyjaśnieniem przyczyn powstałych zmian.

Ryzyko obciążające przychody ze sprzedaży wynika głównie z ich zmienności, a stabilność i trwałość przychodów można określić na podstawie lojalności klientów. Z drugiej strony nadmierna koncentracja wobec jednego lub kilku odbiorców może stanowić element słabości dalszego funkcjonowania firmy. Te elementy muszą znaleźć odzwierciedlenie w analizie wraz z oceną pozytywnych i negatywnych aspektów funkcjonowania.

Koszty działalności operacyjnej

Kolejnym zakresem analizy, także istotnym, jest: poziom, zmienność i struktura kosztów oraz ryzyko z nich wynikające. Analiza kosztów o ile informacje gromadzone przez badany pomiot na to pozwolą odbywa się w kilku wymiarach. Najważniejsze z nich to koszty w ujęciu rodzajowym i porównawczym. Warto przy tym nie ograniczać się do prezentacji ujętej w rachunku zysków i starta, lecz poddać analizę bardziej szczegółową ewidencję kont księgowych. Tylko wtedy możliwa jest dokładna identyfikacja poszczególnych rodzajów wydatków, określenie zmienności kosztów, koncentracji dostawców oraz identyfikacja kosztów bezpośrednich, pośrednich czy jednorazowych.

Pozycje niegotówkowe i jednorazowe

Określenie miarodajnego wyniku na działalności operacyjnej (EBITDA) wymaga identyfikacji zdarzeń jednorazowych oraz przychodów i kosztów niegotówkowych, tj. takich które nie wiążą się z wpływami lub wydatkami środków pieniężnych. Tego rodzaju pozycje występują niemal w każdym przedsiębiorstwie, a niektóre z nich mogą istotnie zniekształcać obraz rzeczywistej rentowności firmy. Przykłady to incydentalne odpisy utraconej wartości zapasów, nieodzyskanych należności czy zawiązanych rezerw. Czasami pozycje takie jak amortyzacja wartości firmy powstałej w wyniku połączenia podmiotów gospodarczych albo rozliczane w czasie dotacje, wymagają korekty lub wyłączenia z analizy przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Wartość majątku trwałego

Źródłem trwałej wartości przedsiębiorstwa są najczęściej jego aktywa. Składniki majątku, których analiza nie może zostać pominięta w ramach due diligence finansowego to te najbardziej wartościowe, czyli:

  • Nieruchomości, stanowią one zwykle najbardziej wartościowe i pewne źródło inwestycji oraz zabezpieczenia finansowania przedsiębiorstwa. Nieruchomości w postaci gruntów, budynków oraz obiektów inżynieryjnych należy poddać analizę nie tylko pod kątem wartości bilansowej, ale rzeczywistej wartości rynkowej, stan faktyczny (kluczowe parametry nieruchomości), obciążenia ustanowione na tych aktywach i status własnościowy. Analiza nieruchomości nie może się odbyć bez wizytacji eksperta.

czytaj dalej na następnej stronie…