Due diligence finansowe w praktyce

badanie due diligence, analiza due diligence, due diligence,

  • Park maszynowy i inne istotne składniki ruchomości jak środki transportu i urządzenia techniczne. Analizie należy poddać tu poziom zdolności wytwórczych, stopień umorzenia (zużycia) oraz niezbędne nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ewentualną modernizację tych składników.
  • Aktywa niematerialne, na które składają się patenty i licencje, koncesje czy prace badawczo-rozwojowe. Szczegółowa analiz tego rodzaju własności intelektualnych powinna odpowiedzieć na pytanie jaka jest rzeczywista przydatność tych aktywów w podstawowej działalności przedsiębiorstwa i ewentualne korzyści (osiągane lub przyszłych) związane z ich posiadaniem i użytkowaniem.
  • Inwestycje finansowe, w tym posiadane instrumenty dłużne i udziałowe, rzeczywista wartość rynkowa tych aktywów i możliwości ich szybkiego upłynnienia.

Kapitał obrotowy

Czasami istotne ograniczenia lub obszary możliwej optymalizacji wiążą się z kapitałem obrotowym badanego przedsiębiorstwa. Kapitał obrotowy rozumiany jako zapasy i należności handlowe finansowane zobowiązaniami handlowymi mogą w znacznym stopniu decydować o zdolnościach firmy do generowania sprzedaży. Z drugiej strony wysoki kapitał obrotowy nie zawsze świadczy o wysokiej sprawności przedsiębiorstwa do generowania przychodów lub realizacji dostaw. Aby określić czy kapitał obrotowy znajduje się na optymalnym poziomie, czy jest obszarem istotnego ryzyka albo daje możliwości do optymalizacji finansowania bieżącej działalności należy szczegółowo przeanalizować strukturę rzeczową i terminową zapasów, okresy przeterminowania należności i terminy zapadalności zobowiązań handlowych. Dopiero odpowiednie korekty będące następstwem szczegółowej analizy pozwalają oszacować rzeczywiste zapotrzebowanie na kapitał obrotowy lub występujące nadwyżki w tym zakresie.

Źródła finansowania

Największe ryzyko funkcjonowania przedsiębiorstwa wiąże się zwykle z poziomem jego zadłużenia, dlatego due diligence finansowe powinno uwzględniać szczegółową analizę obciążeń finansowych przedsiębiorstwa z tytułu kredytów i pożyczek, leasingu czy wyemitowanych papierów dłużnych. Analizie są poddawane harmonogramy spłat, warunki finansowania i terminy zapadalności poszczególnych zobowiązań. Dla zobowiązań o nieokreślonych terminach spłaty i zobowiązań warunkowych sporządza się dokładny opis ryzyka z nimi związanego i o ile to możliwe szacunki dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia.

Efektywne obciążenia podatkowe

Due diligence finansowe zawiera także analizę wysokości obciążeń z tytułu podatku dochodowego. W zakresie tej analizy sporządza się przegląd historycznych strat podatkowych możliwych do odliczenia w przyszłości, innych aktywów z tytułu podatku odroczonego oraz rezerw na zobowiązania podatkowe. Co więcej warto zidentyfikować istotne pozycje wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i przychodów wyłączonych z podstawy opodatkowania określając, które z nich mają charakter trwały a które przejściowy. Ich identyfikacja pozwoli uniknąć w przyszłości rozczarowań związanych z poziomem rzeczywistych obciążeń podatkowych.

Podsumowanie i analiza wskaźnikowa

Jako podsumowanie due diligence finansowego dobrze jest sporządzić sprawozdanie finansowe proforma prezentujące skorygowane, urealnione szacunki dotyczące wartości aktywów, przychodów i kosztów przedsiębiorstwa oraz wyłączenia ewentualnych skutków tzw. kreatywnej księgowości.

Doskonałym uzupełnieniem due diligence finansowego jest analiza wskaźnikowa, która na podstawie skorygowanego sprawozdania prezentuje m.in. wskaźniki rentowności na różnych poziomach działalności, płynności finansowej, struktury aktywów i pasywów czy obrotowości i rotacji pozycji kapitału obrotowego.

Przejrzystość całego opracowania zwiększy syntetyczne podsumowanie zidentyfikowanych największych ryzyk i korzyści wynikających z inwestycji w analizowane przedsiębiorstwo.