Metody wyceny przedsiębiorstwa

metody wyceny spółki

Podział metod wyceny

Metody wyceny przedsiębiorstwa można podzielić na dochodowe (DCF), majątkowe, porównawcze i statystyczne. Każda z tych metod w inny sposób charakteryzuje wartość przedsiębiorstwa i wyraża podejście do jego wyceny. W ramach określonych podejść, stosuje się różne techniki wyceny przedsiębiorstwa. Ponieważ metody wyceny podmiotów gospodarczych zostały opracowane głównie na potrzeby szacowania wartości spółek kapitałowych, jako alternatywę, terminem wycena przedsiębiorstwa określa się najczęściej wycena spółki lub wycena kapitałów własnych przedsiębiorstwa. Choć w nomenklaturze anglojęzycznej, wycena przedsiębiorstwa oznacza wycenę kapitanów własnych i kapitałów obcych przedsiębiorstwa, w dalszej części niniejszego opisu, termin wycena przedsiębiorstwa będzie równoznaczny ze sformułowaniem wycena spółki, wycena wartości kapitałów własnych lub aktywów netto przedsiębiorstwa.

Podział metod wyceny prezentuje poniższe zestawienie:

metody wyceny spółki

Wybór metody wyceny

Z punktu widzenia potencjalnego inwestora, tym co w największym stopniu wpływa na wartość spółki są przyszłe generowane przepływy pieniężne z działalności przedsiębiorstwa przypadające do podziału pomiędzy jego właścicieli. Powoduje to, że wyceny podmiotów gospodarczych realizowane są najczęściej metodą DCF. W praktyce zaleca się jednak zastosowanie co najmniej dwóch metod wyceny reprezentujących odmienne podejścia, a wybór metod wyceny przedsiębiorstwa wymaga uwzględnienia wielu czynników. Najważniejsze to:

Przedmiot działalności, który jest kluczowy w zakresie decyzji na temat metody wyceny przedsiębiorstwa. Tam, gdzie przedmiot działalności jest w istotnym zakresie powiązany z majątkiem rzeczowym, np. nieruchomościami, zaleca się zastosowanie metod majątkowych. Jeżeli nie wyłącznie to przynajmniej jako metodę uzupełniającą. Wycena spółki metodą majątkową nie wyklucza zastosowania podejścia dochodowego do wyceny pojedynczych aktywów, zwłaszcza jeżeli należą do nich aktywa finansowe. Taka sytuacja szczególnie dotyczy spółek finansowych i różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych.

Trudności z wiarygodną wyceną takich aktywów jak know-how, reputacja czy marka przedsiębiorstwa, powoduje, że większym zainteresowaniem w wycenie spółek usługowych lub handlowych cieszą się metody oparte o dochody przedsiębiorstwa, jak DCF czy metoda mnożnikowa.

Cel wyceny, który wynika raczej z potrzeby kształtowania założeń na bardziej lub mniej ostrożnym poziomie. Na przykład, wycena akcji lub udziałów na potrzeby ewidencji księgowej lub aportu, powinna być realizowana w korespondencji z ostrożnymi i konserwatywnymi założeniami, co nie sprzyja zastosowaniu wyceny dochodowej spółki, dla której prognozuje się dynamiczne wzrosty dochodów. Z kolei wycena spółki na potrzeby transakcyjne np. zakup lub sprzedaż akcji lub udziałów wymaga zastosowania przede wszystkim metody dochodowej, która jest rozpoznawana jako metoda w najlepszym stopniu odzwierciedlająca wartość rynkową przedsiębiorstwa. Co więcej, jeżeli celem wyceny jest emisja akcji na rynku publicznym (IPO) i wprowadzenie akcji na giełdę, warto zastosować metodę giełdowych mnożników rynkowych na podstawie porównywalnych spółek notowanych na tej giełdzie.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa, niezwykle istotna z punktu widzenia wyboru odpowiedniej metodologii wyceny przedsiębiorstwa. Szczególnie w kontekście prognozowanych wyników, bowiem dla spółki generującej ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej trudno znaleźć uzasadnienie zastosowania metody dochodowej wyceny, jeszcze trudniej taką metodę zastosować. Nawet jeżeli dla spółki w trudnej sytuacji ekonomiczne prognozowane wyniki finansowe są na dodatnim poziomie, jako scenariusz alternatywny do wyceny dochodowej warto zastosować metodę majątkową, a zwłaszcza metodę rynkowej wartości likwidacyjnej.

Etap działalności który z jednej strony daje podstawy do zastosowania metody likwidacyjnej dla wyceny przedsiębiorstw znajdujących się na schyłku działalności, z drugiej strony jest solidnym argumentem dla zastosowania metody dochodowej przy wycenie przedsiębiorstwa o ustabilizowanych dochodach, dla którego nie istnieje zagrożenie nieoczekiwanego zakończenia działalności. Innym przykładem jest uzasadnienie zastosowania metody odtworzeniowej reprezentującej podejście majątkowe przy wycenie bardzo młodej spółki, rozpoczynającej dopiero działalność i nie generującej jeszcze dochodów.

Udział wycenianego pakietu, który bardzo charakterystycznie rozróżnia zasadność zastosowania poszczególnych metod w podejściu porównawczym. Otóż wycena pakietu mniejszościowego daje większe podstawy zastosowania metody giełdowych mnożników rynkowych, alternatywnie do wyceny transakcyjnych mnożników rynkowych w przypadku wyceny pakietu większościowego akcji lub udziałów. Obrót na giełdzie odbywa się bowiem na pakietach mniejszościowych, zaś transakcje fuzji i przejęcia są realizowane najczęściej na pakietach większościowych. Nie ma też większego uzasadnienia stosowanie metod majątkowych przy wycenie stosunkowo małych pakietów akcji lub udziałów. Akcjonariusze mniejszościowi nie maja zwykle wpływu na decyzji związane z majątkiem przedsiębiorstwa.

Dostępność danych ważna także w sytuacji wyceny porównawczej, bowiem trudno sobie wyobrazić wycenę spółki metodą mnożnikową, jeżeli brak jest spółek porównywalnych notowanych na giełdzie lub będących przedmiotem transakcji na rynku niepublicznym. Trudno też zastosować inną niż uproszczona, metodę wyceny, jeżeli wyceniający nie dysponuje szczegółowymi danymi finanoswo-operacyjnymi na temat wycenianej spółki.

|    ZOBACZ NASZE REALIZACJE    |   ZAPYTAJ O OFERTĘ    |

Fot.: aquarius83men/Sutterstock.com

Dołącz do nas na naszym profilu