Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Objaśnienia skrótów

Ogółem – produkcja sprzedana przemysłu wydobywanie węgla – wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) | wyroby z drewna i podobne – produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny | poligrafia i reprodukcja – poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | koks i ropa – produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej | chemikalia – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych | wyroby z tworzyw i gumy – produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych | wyroby z p.m.s. niemetalicznych – produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | komputery i elektronika – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych | motoryzacja – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep | sprzęt transportowy – produkcja pozostałego sprzętu transportowego | Energia, Gaz i Ciepło – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | Woda, ścieki i odpady – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | woda – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody  | ścieki i odpady – gospodarka odpadami; odzysk surowców | CAGR – skumulowana średnioroczna stopa wzrostu  na koniec ostatniego pełnego roku kalendarzowego |