Premia za ogólne ryzyko rynku 3Q2017

premia za ryzyko stosowana do wyceny spółki metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)