Premia za ryzyko rynku kapitałowego – 3 kwartał 2022

Premia za ryzyko rynku kapitałowego na koniec września 2022 r. została ustalona na poziomie 6,58% czyli o ponad 2 pkt proc. niżej niż w poprzednim kwartale, kiedy wyniosła 8,68%.

Zanotowany spadek wynika ze wzrostu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, który przełożył się na niższą różnicę pomiędzy rentownością obligacji skarbowych w Polsce i USA, co spowodowało zmniejszenie premii za ryzyko rynku polskiego. Dodatkowo zrealizowane podwyżki zmniejszyły nadwyżkę stopy zwrotu z portfela rynkowego nad stopą zwrotu z inwestycji wolnych od ryzyka.

Stany Zjednoczone są uważane za jeden z najbezpieczniejszych rynków inwestycyjnych charakteryzujących się długoterminową stabilnością, co czyni ten rynek punktem odniesienia dla kalkulacji stopy zwrotu z inwestycji wolnych od ryzyka (tzw. Risk Free Rate).

Premia z tytułu ryzyka rynku kapitałowego (tzw. ERP – Equity Risk Premium) stosowana jest przy kalkulacji stopy dyskontowej wykorzystywanej w wycenie przedsiębiorstw metodą dochodową. Podstawą szacowania tej premii w naszych kalkulacjach jest nadwyżka stopy zwrotu z portfela rynkowego na przykładzie indeksu S&P500, powiększona o premię za ryzyko rynku polskiego.

Zobacz raport: Premia za ryzyko 3Q2022

Zobacz poprzednie raporty i jak jest liczona stopa dyskontowa