Spada liczba obligacji zabezpieczonych na Catalyst

obligacje zabezpieczone

Coraz mniejsza liczba obligacji przedsiębiorstw emitowanych na rynku Catalyst to papiery zabezpieczone. W 2015 r. spadek liczby nowo wyemitowanych przez przedsiębiorstwa obligacji (które zostały następnie wprowadzone na Catalyst) wyniósł 21%, z czego o 30% spadła liczba emisji zabezpieczonych.

Liczba nowych emisji z 2015 r. zabezpieczonych obligacji przedsiębiorstw wprowadzonych do obrotu wyniosła zaledwie 28 szt. Emisji niezabezpieczonych było 49 szt. W roku 2014 liczba przeprowadzonych emisji zabezpieczonych wyniosła 40 szt. a niezabezpieczonych 58 szt. Oznacza to, że udział obligacji zabezpieczanych nowo wyemitowanych w roku 2015 spadł do 36% z 41% w 2014 r.

Emisje zabezpieczone obligacji

emisjie niezabezpieczone obligacji

Łączna liczba obligacji przedsiębiorstw notowanych na Catalyst na koniec 2015 r. wyhamowała. Rośnie jednak liczba obligacji niezabezpieczonych. Udział tych papierów wzrósł na koniec 2015 r. o 3 pkt. proc. w porównaniu do poziomu z końca roku poprzedniego, osiągając 59%. Łączna liczba emisji obligacji niezabezpieczonych na koniec 2015 r. wyniosła 175 szt. i wzrosła w stosunku do końca poprzedniego roku o 6,7%. Spadek roczny o 7,6% zanotowały obligacje zabezpieczone, których liczba emisji na koniec 2015 roku wyniosła 121 szt.

obligacje przedsiębiorstw zabezpieczone

Zabezpieczenie obligacji w dalszym ciągu pozostaje bez większego wpływu na poziom marży emitowanych papierów. Od dawna średnia marża obligacji niezabezpieczonych pozostaje na wyraźnie niższym poziomie od obligacji zabezpieczonych. Wynika to z tego, że obligacje niezabezpieczone emitują głownie podmioty o dobrej kondycji finansowej, cieszące się zaufaniem na rynku. Inaczej jest w przypadku obligacji zabezpieczonych. Tego rodzaju papiery emitują mniej wiarygodne podmioty, które swoje zaufanie, obok wyższej marży starają się kupić przez dodatkowe zabezpieczenie.

marża obligacji przedsiębiorstw

Najbardziej popularną formą zabezpieczenia nowych emisji ciągle pozostaje hipoteka na nieruchomościach. Jednak w 2015 r. relatywnie dużo tych emisji wygasło, odsuwając tą formę zabezpieczenia na drugie miejsce wśród wszystkich notowanych obligacji.  Nie licząc weksla i magicznych 777 KPC (które bardzo często towarzyszom wszelkim formom zabezpieczenia), popularne pozostają poręczenia i gwarancje oraz wierzytelności. Te ostatnie szczególnie popularne wśród emitentów zajmujących się obrotem wierzytelnościami lub funduszy sekurytyzacyjnych, którzy emisją obligacji finansują zakup portfeli wierzytelności przeterminowanych.

Liczba emisji notowanych na Catalyst na koniec roku wg formy zabezpieczenia Strutura liczby emisji przeprowadoznych w 2015 r. i wprowadzonych na Catalyst wg zabezpieczenia

01.09.2016 PG

Fot: Lisa S./Shutterstock.com