Tarcza Finansowa dla dużych przedsiębiorstw


Wprowadzony stan epidemii i wynikające z niego obostrzenia administracyjne dla biznesu niekorzystnie wpłynęły na działalność wielu przedsiębiorstw. Obok poszkodowanych małych i średnich podmiotów gospodarczych, znaczące utrudnienia dotknęły także dużych firm.

W odpowiedzi na narastające problemy finansowe tego segmentu gospodarki, Rząd ogłosił program skierowany do dużych przedsiębiorstw pod nazwą Tarcza Finansowa dla Dużych Firm. Realizatorem tego programu jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Jaki jest cel programu?

Najważniejszymi celami Tarczy Finansowej dla Dużych Firm są:

 • Zapewnienie płynności finansowej dużych przedsiębiorstw w tym finansowanie kapitału obrotowego i udrożnienie płatności do sektora MŚP lub realizacji nowych zamówień;
 • Rekompensata strat finansowych wynikających z utraconych dochodów lub dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku wybuchu pandemii;
 • Zapewnienie dostępu do kapitału, ograniczonego w szczególności w wyniku zakłóceń rynku finansowego powstałych na skutek epidemii koronawirusa;
 • Zapewnienie kapitału na inwestycje związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii oraz przeciwdziałaniem zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki;
 • Ochrona miejsc pracy przez stabilizację finansową dużych przedsiębiorstw i zapewnienie pomocy finansowej dla sektorów najbardziej dotkniętych skutkami Covid-19

Jakiego rodzaju finansowanie oferuje PFR?

Finansowanie Programowe obejmuje dwa rodzaje finansowania: Finansowanie Inwestycyjne i Finansowanie Dłużne (pożyczka), z których każde dzieli się na dwa konkretne programy pomocy.

Pożyczka może być udzielona na zasadnie Finansowania Płynnościowego i Finansowania Preferencyjnego. W tym drugim przypadku przedsiębiorstwo ma szansę na umorzenie do 75% wartości udzielonej pomocy.

Finansowanie Inwestycyjne jest udzielane na zasadnie Pomocowego Finansowania Kapitałowego i Rynkowego Finansowania Kapitałowego. W ramach tych programów PFR może objąć akcje lub udziały nie tylko przez zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego spółki beneficjenta, ale również w drodze objęcia wcześniej warrantów lub instrumentów dłużnych zamiennych na akcje (pożyczka zamienna, obligacje zamienne).

Graficzne przedstawienie poszczególnych form finansowania prezentuje rysunek poniżej:

UWAGA: Jeden przedsiębiorca może wnioskować o więcej niż jeden program wsparcia!

Kto może ubiegać się o finansowanie?

W ramach programu Tarcza Finansowa dla Dużych Przedsiębiorstw o finansowanie mogą ubiegać się:

 • Duże przedsiębiorstwa tj. takie, które wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zatrudniały powyżej 249 osób lub ich roczny obrót przekraczał równowartość kwoty 50 mln EUR oraz suma bilansowa przekroczyła 43 mln EUR.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwo, które zatrudnia na koniec 2019 r. więcej niż 150 osób i osiągnęło roczny obrót większy niż 100 mln zł, pod warunkiem, że:
  1. Jego luka finansowa ustalona na podstawie projekcji finansowych przekracza 3,5 mln zł, oraz
  2. Wyczerpało możliwości otrzymania finansowania z Programu MŚP, lub
  3. Finansowanie dotyczy Programu Sektorowego,

które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w ujęciu wartościowym, o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;

 • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;

 • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;

 • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;

 • są uczestnikami Programów Sektorowych;

Zobacz porównanie warunków szczegółowych finansowania pożyczkowego płynnościowego i preferencyjnego

Zobacz porównanie warunków szczegółowych finansowania inwestycyjnego rynkowego i pomocowego

Kto nie może ubiegać się o finansowanie?

O wsparcie z Tarczy Finansowej dla Dużych Przedsiębiorstw nie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, które:

 • Nie prowadziły działalności na dzień 31.12.2019 r. lub nie są zarejestrowani na terytorium Polski,
 • Zalegały na dzień31.12.2019 r. z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • Prowadzą działalności w branży wykluczonej. Wykluczone branże obejmują instytucje finansowe, firmy naruszające wolność oraz prawa człowieka, developerów i firmy działające w segmencie nieruchomości oraz firmy wątpliwe z powodów etyczno-moralnych.
 • Na dzień składania wniosku znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji,
 • Posiadają rezydencję podatkową poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub których główny beneficjent rzeczywisty posiada rezydencję podatkową na terytorium kraju uznanego za Raj Podatkowy (chyba że zobowiąże się do jej zmiany w okresie 9 miesięcy na terytorium EOG).
 • Znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego, art. 2 pkt 14 rozporządzenia komisji (UE) nr 702/2004 z dn. 25.06.2014 lub art. 3 pkt 5 rozporządzenia komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16.12.2014 r.

Jakie dokumenty są potrzebne?

W zależności od formy finansowania, oprócz wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować:

Wyżej wymienione dokumenty muszą uwzględniać prognozy sprawozdań finansowych na okres co najmniej 8 lat dla uzyskania finansowania inwestycyjnego i 4 lat dla finansowania pożyczkowego.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu któregoś z wyżej wymienionych dokumentów, skontaktuj się z nami albo zapytaj o ofertę. Kontakt

Co więcej wnioskujący o wsparcie są zobowiązani przejść uproszczone badanie due diligence w szczególności w zakresie tzw. Procedury KYC „Tarcza” związanego z oceną ryzyka w kontekście prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jednak PFR nie precyzuje zakresu „uproszczenia” (zobacz na czym polega pełen proces due diligence).

Na kolejnych etapach finansowania inwestycyjnego niezbędne może okazać się dodatkowo wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie wyceny spółki i doradztwa transakcyjnego przy negocjacjach umowy inwestycyjnej.

FinancialCraft wspiera swoich klientów także w tym zakresie.