Wskaźnik beta

Współczynnik beta jest miarą ryzyka systematycznego określającego stopień podatności zmiany cen akcji na zmiany całego rynku. Jest on powszechnie stosowany jako parametr stopy dyskontowej wykorzystywanej do wyceny podmiotów gospodarczych metodą DCF. Współczynnik beta pozwala ustalić poziom ryzyka branży w stopie dyskontowej, który jest iloczynem wskaźnika beta i premii za ogólne ryzyko rynku.

Beta na poziomie np. 0,7 oznacza, że jeżeli stopa zwrotu z indeksu rynkowego wzrośnie o 1% to stopa zwrotu z akcji analizowanej spółki wzrośnie średnio o 0,7%. Wskaźnik beta poniżej 1, oznacza spółkę bezpieczną bardziej niż rynek (mniej wrażliwy kurs akcji na czynniki zewnętrzne). Beta większa od 1, to spółka bardziej ryzykowna od portfela rynkowego. Wskaźnik beta poniżej zera oznacza ujemną wrażliwość spółki na czynniki zewnętrzne, które dla całego rynku stymulują wzrost stopy zwrotu.

Zawarte w tym raporcie wskaźniki beta dotyczą 224 spółek, notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie (na rynku podstawowym GPW) skoncentrowanych w 33 grupach branżowych o łącznej kapitalizacji 953 mld zł.

Zobacz przykładową stronę

 

 

Dostępne w raporcie grupy branżowe to:

 • Banki
 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Energia
 • Finanse pozostałe
 • Górnictwo
 • Gry video
 • Handel hurtowy
 • Handel internetowy
 • Hutnictwo
 • Informatyka
 • Inwestycje w OZE
 • Maszyny i urządzenia
 • Materiały budowlane
 • Media
 • Motoryzacja
 • Nieruchomości
 • Nowe technologie
 • Ochrona zdrowia
 • Odzież i obuwie
 • Paliwa
 • Produkcja żywności
 • Rekreacja i wypoczynek
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
 • Sieci handlowe
 • Telekomunikacja
 • Transport
 • Tworzywa i guma
 • Usługi dla przedsiębiorstw
 • Wierzytelności
 • Wyposażenie domu
 • Inne

 

Metodologia liczenia wskaźnika beta

Wskaźnik beta dla każdej grupy branżowej został oszacowany jako iloraz wskaźnika kowariancji miesięcznej stopy zwrotu z akcji pojedynczej spółki (Ri) i indeksu portfela rynkowego (RM) oraz wariancji stopy zwrotu z indeksu portfela rynkowego.

Oszacowane dla każdej spółki wskaźniki zostały poddane agregacji w odpowiednich grupach branżowych.

Jako portfel rynkowy, przyjęto notowania indeksu WIG. Oszacowanie obejmuje stopę zwrotu na koniec każdego miesiąca w okresie ostatnich 5 lat, chyba że okres notowań spółki jest krótszy. Z analizy wykluczono obserwacje nietypowe, skrajnie odbiegające od przeciętnych.

Oszacowany w ten sposób wskaźnik beta surowy (βR) odlewarowano przy pomocy średniego 5-letniego (lub krótszego w zależności od okresu notowań) wskaźnika struktury kapitału (D/K) licznego jako relacja zadłużenia odsetkowego (D) i kapitalizacji rynkowej (K), z uwzględnieniem nominalnej 19% stopy podatkowej (T).

Jako zadłużenie odsetkowe, przyjęto ujęte w sprawozdaniu finansowym (skonsolidowanym o ile spółka sporządza) kredyty, pożyczki, zobowiązania z tytułu obligacji, leasingu finansowego i faktoringu. W wyjątkowych sytuacjach, uwzględniono inne pozycje zobowiązań, które mogą mieć charakter ekwiwalentu do finansowania dłużnego.

Kapitalizacja została określona jako iloczyn liczby akcji i giełdowej ceny zamknięcia w ostatnim dniu notowań roku poprzedniego (jako początek okresu bieżącego). 

Ustalony w ten sposób wskaźnik beta odlewarowany (βU) zamieniono na wskaźnik beta lewarowany (βL) według analogicznych założeń przy zastosowaniu struktury zadłużenia z roku poprzedzającego ostatni rok analizy (jako początek okresu bieżącego).

W grupie „Banki” ze względu na specyfikę tej branży, nie szacowano beta odlewarowanego i lewarowanego. Raporty nie zawierają także informacji o strukturze zadłużenia. Raporty zawierają jedynie wskaźnik beta surowy.

Dlaczego raporty nie obejmują wszystkich notowanych spółek?

Publikowane przez nas raporty dotyczą spółek, których statystyczny poziom ufności (odwrotność współczynnika istotności) dla wyników kalkulacji wyniósł co najmniej 95% a R kwadrat 0,15. Wskaźnik beta dla spółek, których wyniki obliczeń według powyższej metodologii wskazywały na niższy poziom ufności, nie zostały uwzględnione w opracowanych raportach. W nielicznych przypadkach, kiedy oszacowany wskaźnik beta nie odbiegał od średniej w branży, zaakceptowano wskaźniki z niższym niż 90% poziomem ufności.

Poziom ufności to współczynnik z przedziału 0-100% określający prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Im większy poziom ufności tym mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

R kwadrat to wskaźnik określający dopasowanie modelu do danych poruszający się w przedziale 0-1. Im wyższy, tym dopasowanie jest lepsze.

Wyniki kalkulacji wskaźnika beta

Raport prezentuje wyniki kalkulacji wskaźnika beta i struktury zadłużenia dla każdej spółki oraz dla grupy branżowej jako: średnią arytmetyczną, medianę, średnią ważoną wartością kapitalizacji, min, max, 1 i 3 kwartyl.

Najnowsza wersja 2024 raportu została opracowana na podstawie notowań giełdowych w latach 2019-2023 i danych finansowych spółek za lata 2018-2022.

Cena netto: 350,00 zł

Cena brutto: 430,50

Zobacz też fragment podsumowania raportu z 2019 r.:

Raport – wskaźniki beta 2019