Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Analiza cen transferowych

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym niektóre transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wymagają sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

W transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi i z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową jednostki są zobowiązane do stosowania cen, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą jednostki niepowiązane w porównywalnych transakcjach, tj. cen rynkowych. Dokumentacja cen transferowych pozwala organom podatkowym na kontrolę wypełniania tego obowiązku przez podatników.

Jednym z elementów dokumentacji cen transferowych jest analiza porównawcza zwana także analizą benchmarkingową.

Analiza porównawcza cen transferowych (benchmarking)

Analiza porównawcza (benchmarkingowa) polega na analizie warunków transakcji porównywalnych realizowanych przez jednostkę z podmiotami trzecimi lub pomiędzy innymi podmiotami niepowiązanymi.

Realizowana przez nas analiza benchmarkingowa obejmuje:

  • transakcje handlowe w zakresie towarów, produktów lub usług,
  • transakcje finansowe w zakresie m.in. kredytów i pożyczek, gwarancji i poręczeń,
  • inne transakcje kontrolowane np. licencyjne

Metody weryfikacji cen transferowych

Weryfikacja cen transferowych odbywa się za pomocą analizy porównawczej sporządzonej jedną z następujących metod:

  • metodą porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • metodą ceny odsprzedaży
  • metodą koszt plus,
  • metodą marży transakcyjnej netto
  • metodą podziału zysku,
  • inną uzasadnioną metodą.

Wyboru najbardziej odpowiedniej metody dokonuje się uwzględniając okoliczności transakcji kontrolowanej i dostępność danych.

Klasyfikacje metod za pomącą których dokonywana jest analiza benchmarkingowa prezentuje rysunek poniżej:

Analiza zgodności

W sytuacji, której analiza benchmarkingowa nie jest możliwa do wykonania lub jej wykonanie nie jest właściwe, sporządza się analizę zgodności warunków zawartej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. 

Wykonywana przez nas analiza zgodności to m.in.

– będących przedmiotem transakcji kontrolowanej.