google-site-verification=_DWPNPXQSvIAuk_yOkjs4-N8RCAtnCCT95quX5K7in
Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Strategia internacjonalizacji

Internacjonalizacja to nic innego jak umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa związane z ekspansją sprzedaży produktów i usług lub towarów na rynki zagraniczne.

Zakres naszej oferty obejmuje przygotowanie strategii internacjonalizacji i modelu biznesowego umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa na rynkach Unii Europejskiej, w krajach wysokorozwiniętych i krajach ościennych takich jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan i Turcja.

W zakresie oferowanych usług zapewniamy nie tylko opracowanie skutecznej strategii internacjonalizacji, ale również pomoc w nawiązaniu kontaktów handlowych na wybranych rynkach zagranicznych. 

Przygotowana przez nas strategia internacjonalizacji obejmuje co najmniej:

  • Szczegółową analizę modelu biznesowego obejmującą m.in. przedmiot działalności, posiadane przewagi konkurencyjne, które dają możliwość wyróżnienia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, posiadane zasoby możliwe do wykorzystania w ekspansji zagranicznej, obszary do usprawnienia w ramach istniejących struktur biznesowych i obszary które należy zbudować w celu afektywnej realizacji strategii internacjonalizacji.
  • Analizę potencjalnych rynków docelowych i ich uhierarchizowanie, wskazanie najbardziej perspektywicznych rynków dla danego przedsięwzięcia i możliwości ich zagospodarowania. W ramach analizy rynku, strategia internacjonalizacji zawiera analizę popytu na produkty przedsiębiorstwa, identyfikację i analizę potencjalnych klientów, analizę konkurencji i trendów branżowych w danym obszarze oraz analizę barier prawnych i ryzyka działalności.
  • Proponowaną koncepcję wejścia na rynek perspektywiczny (model biznesowy internacjonalizacji) uwzględniająca określone działania reorganizacyjne, możliwe do wykorzystania kanały dystrybucji wewnętrzne i zewnętrzne, czy konieczne do pozyskania zasoby.
  • Analizę kosztów i korzyści wdrożenia opracowanej strategii internacjonalizacji, źródła jej finansowania i oszacowanie opłacalności przedsięwzięcia uwzględniające najbardziej prawdopodobne scenariusze.
  • Syntetyczny plan działań z nakreśleniem harmonogramu realizacji, w którym strategia internacjonalizacji będzie realizowana i oceniana, a także sposoby weryfikacji realizowanych działań i oceny ich efektywności.