google-site-verification=_DWPNPXQSvIAuk_yOkjs4-N8RCAtnCCT95quX5K7in
Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Wycena FIZAN

Wycena funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych (FIZAN) w celu ustalenia wartości certyfikatów inwestycyjnych.

W zakresie wyceny FIZAN realizowana jest przez nas:

  • Wycena udziałów lub akcji spółek kapitałowych nienotowanych na aktywnym rynku, stanowiących lokaty funduszu, w tym także podmiotów na etapie seed lub start’up, spółek technologicznych i podmiotów o ugruntowanej pozycji na rynku, funkcjonujących w tradycyjnych i nowoczesnych obszarach biznesu.
  • Wycena wierzytelności i aktywów dłużnych takich jak obligacje czy instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, jednostki samorządowe czy podmioty szczebla rządowego.
  • Wycena instrumentów pochodnych i innych aktywów, których wartość może zależeć bezpośrednio lub pośrednio m.in. od kursów walut, stóp procentowych czy cen surowców na rynku towarowym.

Wycena aktywów Funduszu realizowana jest zawsze na podstawie opracowanej i uzgodnionej z TFI metodologii i modelu wyceny, uwzględniającego spójne zasady i procedury wyceny oraz niezależne i wiarygodne źródła informacji.

Stosowane modele i metody wyceny FIZAN podlegają okresowym przeglądom i w stosownych przypadkach aktualizacji.

Wycena aktywów FIZAN realizowana jest przez nas zawsze zgodnie ze statutem Funduszy i obowiązującymi przepisami prawa, standardami zawodowymi oraz najlepszymi praktykami rynkowymi w ramach ograniczeń wynikających z wytycznych zarządzającego Funduszem, depozytariusza i audytora Funduszu.