google-site-verification=_DWPNPXQSvIAuk_yOkjs4-N8RCAtnCCT95quX5K7in
Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Wycena wierzytelności

Usługi wyceny wierzytelności kierujemy do podmiotów aktywnie uczestniczących na rynku obrotu wierzytelnościami, funduszy sekurytyzacyjnych, podmiotów inwestujących w dłużne papiery wartościowe oraz dla przedsiębiorstw, które w ramach jednorazowej transakcji planują zbycie, zakup, ustanowienie zabezpieczenia na wierzytelnościach lub np. aport pojedynczych, czy też portfelowych wierzytelności w celu podwyższenia kapitału własnego. Wycena wierzytelności obejmuje m.in. następujące usługi:

Wycena obligacji lub wierzytelności z tytułu dłużnych instrumentów finansowych

Wycena obligacji obejmuje oszacowanie wartości obligacji o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, zabezpieczonych lub niezabezpieczonych, kuponowych lub zerokuponowych. Wycena obligacji polega na oszacowaniu wartości bieżącej przyszłych dochodów wynikających z płatności odsetkowych i spłaty tych papierów wartościowych, wraz z uwzględnieniem ryzyka niewypłacalności i ewentualnych kosztów (strat) wynikających z dochodzenia roszczeń w przypadku niewypłacalności emitenta.

Wycena wierzytelności zagrożonych

Wycena wierzytelności, w tym także wycena obligacji i innych instrumentów dłużnych, których emitent charakteryzuje się złą kondycją finansową, co powoduje wątpliwości odnośnie terminowej spłaty ciążących na nim zobowiązań, określane są mianem wyceny wierzytelności zagrożonych.

Wycena wierzytelności zagrożonych, niekoniecznie przeterminowanych, obejmuje dodatkowo oszacowanie wartości zabezpieczenia lub majątku, z którego możliwe jest dochodzenie roszczeń wobec dłużnika.

Wycena portfela wierzytelności przeterminowanych

Wycena wierzytelności portfelowych, w szczególności wierzytelności przeterminowanych, polega na ustalenie krzywej odzysku wierzytelności wynikających z tego portfela i kosztów postępowania windykacyjnego oraz stopy dyskontowej reprezentującej odpowiednią oczekiwaną stopę zwrotu (wartość pieniądza w czasie i ryzyko inwestycji). Na tej podstawie, wycena portfela wierzytelności jest realizowana jako oszacowanie wartości obecnej przyszłych prognozowanych dochodów z wycenianego portfela w procesie jego windykacji.

Wycena należności handlowych

Wycena należności handlowych polega na oszacowaniu oczekiwanej wartości odzysku od należności wynikających z kontraktów handlowych, przeznaczonych do zbycia (cesji praw z kontraktu) z uwzględnieniem oczekiwanego terminu i ryzyka spłaty należności.