Stopa dyskontowa

stopa dyskontowa, premia za ryzyko rynku kapitałowego, ogólna premia za ryzyko

Stopa dyskontowa (koszt kapitału własnego) stosowana do dyskontowania wolnych przepływów pieniężnych w wycenie dochodowej przedsiębiorstw składa się zazwyczaj z co najmniej następujących składników:

Stopa zwrotu wolna od ryzyka – jako stopę procentową wolną od ryzyka najczęściej stosuje się stopę rentowności długoterminowych obligacji skarbowych. Poziom i analiza rentowności obligacji skarbowych na koniec każdego miesiąca znajduje się w zakładce: Rentowność obligacji skarbowych.

Premia za ryzyko branży – która może zostać oszacowana jako iloczyn wskaźnika beta dla określonej branży i ogólnej premii za ryzyko rynku kapitałowego (ERP).

Wskaźnik beta – określa miarę ryzyka systematycznego (wrażliwość zmiany) stopy zwrotu dla danej branży w stosunku do stopy zwrotu dla całego portfela rynkowego. Wskaźniki beta dla poszczególnych branży wyznaczone na podstawie spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych można znaleźć m.in. w publikacji: Raport Beta.

Premia za ogólne ryzyko rynku kapitałowego (ERP) – powinna odzwierciedlać długoterminową stopę zwrotu z portfela rynkowego na rynku rozwiniętym pomniejszoną o długoterminową stopę zwrotu z papierów wartościowych wolnych od ryzyka.

Do oszacowania ogólnej premii za ryzyko rynku kapitałowego przyjęto następujące założenia:

  • jako stopę zwrotu z portfela rynkowego przyjęto, średnią roczną stopę zwrotu z indeksu S&P500 w okresie ostatnich 30 lat (RS&P500).
  • jako stopę wolną od ryzyka przyjęto średnią rentowność 30-letnicj obligacji skarbowych USA na dzień oszacowania (R30YUSA).
  • oszacowaną na podstawie powyższych wskaźników premię za ogólne ryzyko rynku kapitałowego (odpowiednią dla USA) powiększono o premię za ryzyko krajowe dla Polski (RPPL), wyznaczoną jako różnica rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w USA i w Polsce na dzień oszacowania.

ARCHIWUM:

1 kwartał 2017   |   2 kwartał 2017   |   3 kwartał 2017   |   4 kwartał 2017  

1 kwartał 2018   |   2 kwartał 2018   |   3 kwartał 2018   |   4 kwartał 2018

1 kwartał 2019   |   2 kwartał 2019   |   3 kwartał 2019   |   4 kwartał 2019

1 kwartał 2020   |   2 kwartał 2020   |   3 kwartał 2020   |   4 kwartał 2020

1 kwartał 2021   |   2 kwartał 2021   |   3 kwartał 2021   |   4 kwartał 2021

1 kwartał 2022   |   2 kwartał 2022   |   3 kwartał 2022   |   4 kwartał 2022

1 kwartał 2023   |   2 kwartał 2023   |   3 kwartał 2023   |   4 kwartał 2023

1 kwartał 2024   |   2 kwartał 2024   |   3 kwartał 2024   |   4 kwartał 2024

Premia za ryzyko wielkości – stanowiąca miarę dodatkowego ryzyka inwestycji w podmioty małe i średnie, uwzględniana w przypadku, gdy premia za ryzyko rynku kapitałowego i wskaźnik beta zostały wyznaczone na podstawie notowań spółek znacznie większych od wycenianego podmiotu.

Premia za ryzyko wielkości przedsiębiorstw, dla których stopę dyskontową wyznaczono na podstawie powyższej premii za ogólne ryzyko rynku kapitałowego prezentuje raport: Premia za ryzyko wielkości w stopie dyskontowej.

Premia za ryzyko specyficzne – uwzględniana w sytuacji, gdy inwestycja w wyceniany podmiot charakteryzuje się innym specyficznym czynnikiem ryzyka.

Zobacz: przykład stopy dyskontowej WACC