google-site-verification=_DWPNPXQSvIAuk_yOkjs4-N8RCAtnCCT95quX5K7in
Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Wycena przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwem jest każda jednostek gospodarcza powołana w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Nasze usługi w zakresie wyceny przedsiębiorstw obejmują realizację oszacowania wartości podmiotów gospodarczych znajdujących się na każdym etapie działalności i działających w każdej branży i sektorze gospodarki.

Wycena podmiotów gospodarczych dotyczy przedsiębiorstw bez względu na formę prawną prowadzonej działalności. Może to być zatem: wycena spółki akcyjnej, wycena spółki z o.o., wycena spółki cywilnej, wycena spółki komandytowej, wycena spółki jawnej lub innej spółki osobowej, wycena jednoosobowej działalności gospodarczej, wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) czy wycena portfela funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych (wycena FIZAN).

Wycena spółki z o.o. i wycena udziałów

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęściej występująca forma działalności gospodarczej spośród spółek kapitałowych. Wycena spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje najczęściej oszacowanie wartości rynkowej kapitałów własnych spółki i wycenę udziałów przypadających na poszczególnych wspólników. Wycena udziałów spółki z o.o. realizowana jest najczęściej na potrzeby:

Rzadziej, wycena udziałów spółki jest wykonywana na potrzeby oszacowania wartości zastawu rejestrowego na udziałach, sporządzenia testu prywatnego inwestora przy ocenie opłacalności inwestycji realizowanych ze środków publicznych, wyceny aktywów w portfelu funduszy inwestycyjnych czy oszacowania wartości aportu w postaci udziałów.

Wycena spółki akcyjnej i wycena akcji

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa przewidziana dla dużych podmiotów gospodarczych lub spółek pozyskujących kapitał na rynku publicznym (w drodze IPO) lub prywatnym (w drodze private placement). Podobnie jak wycena spółki z o.o. wiąże się z wycenę udziałów, wycena spółki akcyjnej wiąże się z wyceną akcji. Wycena akcji może być realizowana dokładnie na te same potrzeby co wycena udziałów w spółce z o.o. Dodatkowo ze względu na specyfikę spółki akcyjnej, wycena spółki akcyjnej obejmuje często wycenę akcji w procesie pozyskania inwestorów na rynku giełdowym lub pozagiełdowym.

Wycena JDG

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) to domena najmniejszych podmiotów gospodarczych. Wycena przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej różni się nieco od typowej wyceny spółki, m.in. ze względu na uproszczoną ewidencję księgową. Wycena przedsiębiorstwa JDG wiąże się najczęściej ze sprzedażą lub przekształceniem formy prawnej przedsiębiorstwa po osiągnięciu odpowiedniej skali działalności.

Wycena spółki cywilnej

Spółka cywilna to działalność gospodarcza wykonywana przez dwóch lub więcej przedsiębiorców na podstawie umowy cywilnej. Wycena spółki cywilnej nie różni się istotnie od wyceny typowego przedsiębiorstwa. Podobnie jak wycena przedsiębiorstwa JDG, wycena spółki cywilnej wiąże się z wyceną wspólnie wykonywanej działalności gospodarczej najczęściej na potrzeby sprzedaży lub przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa.

Wycena firmy rodzinnej

Firma rodzinna, czyli przedsiębiorstwo, w prowadzenie którego zaangażowani są członkowie rodziny nie zawsze ma charakter wyłącznie komercyjny. Wycena firmy rodzinnej powinna ten fakt uwzględniać stosownie do celu w jakim jest realizowana. Wycena firmy rodzinnej realizowana jest najczęściej na potrzeby podobne do wyceny typowego przedsiębiorstwa, dodatkowo wycena firmy jest często sporządzana na potrzeby sukcesji spadkobierców, podziału spadków i darowizn oraz przekształcenia formy prawnej działalności.

Wycena spółek osobowych

Spółki osobowe to spółki prawa handlowego, których działalność gospodarcza opiera się na współpracy osób pełniących rolę wspólników. Spółką osobową jest spółka jawna, partnerska lub komandytowa. Każda z tych spółek posiada indywidualną specyfikę określoną przez kodeks spółek handlowych. Wycena przedsiębiorstwa spółki osobowej wymaga uwzględnienia tej specyfiki. Wycena spółki osobowej jest najczęściej realizowana na potrzeby wystąpienia wspólnika, rozwiązania spółki lub przekształcenia formy prawnej.

Metody wyceny przedsiębiorstw

W poniższych zakładkach zaprezentowano szczegółowe informacje na temat najczęściej stosowanych w praktyce metod wyceny przedsiębiorstwa:

wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową (DCF) wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Nasze doświadczenie

Wycena przedsiębiorstwa wymaga często oszacowania wartości aktywów związanych z jego działalnością oraz przygotowania prognozy sprawozdań finansowych, przez co konieczne jest zaangażowanie ekspertów z różnych dziedzin życia gospodarczego.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, reprezentujesz jeden z wymienionych wyżej podmiotów gospodarczych, chcesz się dowiedzieć ile jest warty twój biznes, skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji wyceny przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, handlowych i finansowych. Nasi klienci to zarówno małe firmy znajdujące się na wczesnym etapie działalności (wycena start’up), firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i największe spółki sektora przesyłowego w Polsce.

Działamy w profesjonalnym zespole wspomaganym ekspertami zewnętrznymi w zakresie prawa, podatków, sprawozdawczości finansowej i wyceny nieruchomości. Realizujemy najbardziej złożone projekty, działamy na terenie całego kraju.