Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową

wycena spółki metodąmajątkową, wycena przedsiębiorstwa metodąsan

Zgodnie z podejściem majątkowym do wyceny przedsiębiorstw, przyjmuje się, że wartość przedsiębiorstwa wynosi tyle ile suma wartości poszczególnych składników majątku tego przedsiębiorstwa. W celu ustalenia wartości rynkowej kapitałów własnych (aktywów netto) metodą majątkową, należy sumę wartości wszystkich aktywów pomniejszyć o łączną wartość rynkową posiadanych przez podmiot zobowiązań. W zależność od zastosowanej metody i techniki wyceny, stosuje się dodatkowo szereg różnych korekt do otrzymanej w ten sposób wartości.

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową odnosi się szczególnie do przedsiębiorstw, których działalność opiera się w dużym stopniu na rzeczowych składnikach majątkowych, jak nieruchomości czy maszyny i urządzenia.

Zastosowanie metody majątkowej do wyceny przedsiębiorstwa nie oznacza także, że pomijane są w wycenie składniki niematerialne, takie jak marka czy know-how przedsiębiorstwa. Wycena własności intelektualnych także powinna być uwzględniona jeżeli tylko wyceniający jest w stanie wykazać, że te składniki istotnie wpływają na wartość podmiotu.

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową, nie oznacza również, że poszczególne aktywa nie mogą na potrzeby tej wyceny zostać oszacowane metodą dochodową. Wręcz przeciwnie, jeżeli jest takie uzasadnienie, taka wycena powinna być zastosowana.

Wyróżnia się trzy główne techniki wyceny spółki metodą majątkową:

  • Wycena przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto (SAN) jest najbardziej popularną metodą wyceny podmiotów gospodarczych (kapitałów własnych przedsiębiorstw) spośród metod reprezentujących podejście majątkowe do wyceny.
  • Wycena przedsiębiorstwa metodą likwidacyjną uwzględniająca dodatkowo koszty hipotetycznej likwidacji przedsiębiorstwa, rozwiązania kontraktów handlowych i umów z pracownikami oraz ewentualne dyskonto z tytułu szybkiej (wymuszonej) sprzedaży składników majątkowych. Wycena likwidacyjna określa minimalną wartość podmiotu na którą może zgodzić się sprzedający, a poniżej której, bardziej opłaca mu się likwidacja działalności, sprzedaż aktywów i spłata zobowiązań podmiotu. Wycena przedsiębiorstwa metodą likwidacyjną jest realizowana w przypadku przedsiębiorstw znajdujących się na schyłku swojej działalności gospodarczej.
  • Wycena przedsiębiorstwa metodą odtworzeniową, która uwzględnia koszty zawiązania i organizacji spółki, w tym zawarcia kluczowych dla jej przyszłej działalności kontraktów handlowych, pozyskania finansowania, zatrudnienia pracowników itd. Metoda odtworzeniowa jest charakterystyczna dla przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie działalności. Metoda ta określa maksymalną wartość na jaką powinien zgodzić się potencjalny inwestor, powyżej której, bardziej opłaca mu się zawiązanie i rozwój nowego podmiotu.

| Zobacz nasze realizacje |

Fot.: Rawpixel.com/Shutterstock.com