google-site-verification=_DWPNPXQSvIAuk_yOkjs4-N8RCAtnCCT95quX5K7in
Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

WYCENA

Bazując na wieloletnim i szerokim doświadczeniu naszego zespołu, realizujemy wyceny aktywów niematerialnych, finansowych i wyceny podmiotów gospodarczych, działających niemal w każdej branży i dziedzinie gospodarki oraz znajdujących się na każdym etapie rozwoju. Stosowana przez nas metodologia obejmuje wyceny w podejściu dochodowym, majątkowym i porównawczym, a sama metodologia zawsze jest dostosowana do celu i przedmiotu wyceny, oraz specyfiki działalności wycenianego podmiotu.

Podstawowe usługi tego segmentu naszej działalności to:

Wycena przedsiębiorstwa, w tym także wycena spółki na potrzeby oszacowania wartości akcji lub udziałów, czy też wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wycena własności intelektualnych (wartości niematerialnych), w postaci m.in. znaku towarowego, patentu, licencji lub wynalazku, np.: know-how, technologia produkcji etc.

Wycena wierzytelności, w tym także wycena obligacji, portfela wierzytelności przeterminowanych lub zagrożonych oraz pojedynczych wierzytelności handlowych.

Wycena instrumentów finansowych w postaci instrumentów pochodnych, takich jak: opcje, warranty subskrypcyjne, kontrakty terminowe typu forward, czy też swapy kredytowe.

Test na utratę wartości firmy lub wartości niematerialnych przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR 36).