Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Doradztwo księgowe

Różnorodność i poziom skomplikowania niektórych operacji gospodarczych, a także zmienności przepisów prawnych w zakresie podatków i rachunkowości sprawia, że prowadzenie księgowości może wymagać wsparcia doradcy, nawet gdy przedsiębiorstwo zatrudnia doświadczonych księgowych.  Mając to na uwadze oraz dysponując wysoko wykwalifikowanym zespołem ekspertów, oferujemy Państwu następujące usługi doradztwa księgowego:

 • Opracowanie polityki (zasad) rachunkowości, w tym zakładowego planu kont dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub przechodzących na system pełnej księgowości;
 • Inwentaryzacja zapasów i środków trwałych na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego i wyceny poszczególnych aktywów;
 • Wycena pozycji bilansowych aktywów i test na utratę wartości, w szczególności wycena zapasów, należności, rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, a także instrumentów finansowych do wartości godziwej i wartości bilansowej, wycena firmy;
 • Wycena rezerw na świadczenia pracownicze i rezerw na zobowiązania, w szczególności wycena rezerw na świadczenia emerytalne i rentowe, rezerwy na nagrody jubileuszowe, deputaty pracownicze czy rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów;
 • Przekształcenie sprawozdań finansowych na MSR dla podmiotów zmieniających zasady rachunkowości z zasad krajowych na międzynarodowe;
 • Rozliczenie połączenia podmiotów gospodarczych w księgach finansowych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, ustalenie parytetu wymiany akcji lub udziałów łączonych podmiotów i wyznaczenie dopłat dla wspólników łączonych podmiotów;
 • Opracowanie polityki zabezpieczeń zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR 39) i opracowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń;
 • Opracowanie dokumentacji cen transferowych, w tym analiza stawek rynkowych stosowanych w odniesieniu do danego rodzaju transakcji;
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń dla projektów współfinansowanych z dotacji;
 • Obsługa procesu wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zobacz także nasze usługi księgowe w zakresie prowadzenia księgowości firmy oraz obsługi kadr i płac.