google-site-verification=_DWPNPXQSvIAuk_yOkjs4-N8RCAtnCCT95quX5K7in
Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Usługi księgowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to obowiązek każdego przedsiębiorstwa. Może on być realizowany w zakresie uproszczonym (na podstawie zwykłej ewidencji przychodów i/lub rozchodów) lub w pełnym zakresie wymaganym w ustawie o rachunkowości.

Rachunkowość nie musi i nie powinna być traktowana wyłącznie jako obowiązek i dodatkowe obciążenie dla firmy. Odpowiednie podejście do prowadzenia ksiąg rachunkowych może zapewnić źródło dodatkowej wartości dla przedsiębiorstwa, jego właścicieli i kierownictwa. Nasze usługi w zakresie rachunkowości to nie tylko „surowe” wypunktowane poniżej wymogi formalne prowadzenia ksiąg, ale przede wszystkim wspólne budowanie wartości biznesu. Pomożemy Państwu zwiększyć przychody i poprawić dochodowość firmy. Rachunkowość z nami po prostu się opłaca!

Obsługa uproszczonej księgowości

Minimalny zakres obejmujący nasze usługi rachunkowości w wersji uproszczonej księgowości to:

 1. Obsługa rozliczenia podatkowego (deklaracji podatkowej) i prowadzenie książki ewidencji zatrudnienia dla przedsiębiorstw opodatkowanych w postaci karty podatkowej.
 2. Ewidencja przychodów dla przedsiębiorców opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencyjnego wraz z obsługą rocznego rozliczenia podatkowego.
 3. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR), ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także obsługa rozliczeń w podatku dochodowym.
 4. Prowadzenie ewidencji VAT (rejestru VAT) dla podatników tego podatku.

Obsługa pełnej księgowości

Pełną księgowość zobowiązane są prowadzić m.in. podmioty, których przychód z działalności w poprzednim roku podatkowym przekroczył równowartość w złotych kwotę 1.200 tys. EUR; spółki kapitałowe w każdym przypadku; spółki osób prawa handlowego z udziałem spółek kapitałowych, w każdym przypadku; jednostki samorządu terytorialnego; oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Usługi rachunkowości realizowane przez FinacialCraft w zakresie pełnej księgowości, to:

 • Bieżące prowadzenie ksiąg handlowych Klientów i comiesięczne sporządzanie zestawień obrotów i sald;
 • Bieżące prowadzenie dokumentacji podatkowej i rozliczeń w podatku VAT, CIT, PIT oraz sporządzanie deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Rozliczanie i obsługa innych podatków (podatku u źródła, PCC, i inne);
 • Reprezentowanie Klientów przed urzędem skarbowym, ZUS i innymi organami;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji;
 • Prowadzenie odrębnych systemów amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych;
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • Potwierdzania sald z kontrahentami na koniec roku obrotowego.

Zobacz także naszą ofertę jednorazowe doradztwo księgowe i dodatkowe usługi kontrolingu finansowego dla obsługiwanych podmiotów.