Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Strategia komercjalizacji

Przez Komercjalizację rozumie się takie zagospodarowanie wytworzonych prac badawczo-rozwojowych (lub innych własności przemysłowych takich jak: technologia, wynalazek, know-how, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, topografia układu scalonego, prawo autorskie, itd.) i udostępnianie ich wyników w obrocie gospodarczym, którego celem będzie czerpanie korzyści ekonomicznych dla ich właścicieli i/lub twórców.

Optymalna komercjalizacja wymaga przemyślanej strategii w celu maksymalizacji efektywności. Wpływ na to mają nie tylko zaangażowane zasoby, ale również uwarunkowania otoczenia rynkowego, dlatego ważna w tym procesie jest analiza potencjalnych scenariuszy i wybór najkorzystniejszego dla danej sytuacji.

Realizowane przez nas zadania w ramach opracowania strategii komercjalizacji to m.in.:

  1. Analiza potencjalnych scenariuszy komercjalizacji i wybór optymalnej ścieżki komercjalizacji, do których może należeć sprzedaż wyników prac badawczo-rozwojowych, udzielenie licencji na korzystanie z wynalazku czy podjęcie działalności gospodarczej opartej na komercjalizowanej technologii.

W ramach analizy scenariuszy komercjalizacji, wykonujemy czynności związane z wyceną własności intelektualnych, analizą zgodności (jeżeli dotyczy) z przepisami o pomocy publicznej i ochronie konkurencji, zaplanowania procesu sprzedaży lub analizy scenariuszy licencjonowania oraz plan działalności w tym finansowania, prognozy wyników i niezbędnych inwestycji, a także optymalizacji struktury organizacyjnej i analizy rynku.

  1. Ocena stanu zaawansowania komercjalizowanego wynalazku, która może się odbyć np. wg miary TRL (Technology Readiness Level) stosowanej do: oceny poziomu gotowości technologii (urządzeń, materiałów, komponentów, oprogramowania, procesów pracy itp.) w czasie jego rozwoju a w niektórych przypadkach w okresie wczesnej operacji.
  2. Analiza zakresu ochrony własności przemysłowej, która polega na identyfikacji obszaru geograficznego objętego ochroną prawną do patentu, zakresu przedmiotowego ochrony prawnej i okresu ochrony przysługującego uprawnionemu.