Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Test na utratę wartości

Nasza oferta dla podmiotów stosujących krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości obejmuje przeprowadzenie testu na utratę wartości firmy, aktywów niematerialnych, czy akcji/udziałów w innych podmiotach.

Zgodnie z MSR 36, test na utratę wartości powinien zostać przeprowadzony dla:

  • Wszystkich rodzajów aktywów (z pewnymi włączeniami wskazanymi w MSR 36 dotyczącymi aktywów, których kwestia uraty wartości została uregulowana w innych niż 36 międzynarodowy standard rachunkowości i sprawozdawczości finansowej) jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że mogła nastąpić utrata wartości tych aktywów. Test na utratę wartości przeprowadza się na koniec okresu sprawozdawczego.
  • Wartości niematerialnych o nieskończonym okresie użytkowania,
  • Wartości niematerialnych nie przyjętych jeszcze do użytkowania,
  • Wartości firmy.

Test na utratę wartości niematerialnych o nieskończonym okresie użytkowania lub niedostępnych jeszcze do użytkowania oraz test na utratę wartości firmy przeprowadza się co najmniej raz w roku, bez względu na to, czy zachodzą przesłanki do utraty wartości tych aktywów.

Powyższe wymagania powodują, że najczęściej realizuje się:

  • Test na utratę wartości firmy powstałej w wyniku przejęcia przedsiębiorstwa,
  • Test na utratę wartości znaku towarowego ujętego w bilansie w efekcie transakcji zakupu lub aportu,
  • Test na utratę wartości akcji lub udziałów w innych podmiotach (zależnych lub stowarzyszonych).

Test na utratę wartości wg MSR 36, polega na porównaniu wartości bilansowej z wartością odzyskiwalną składnika (jednego lub zespołu) aktywów stanowiących ośrodek wypracowujący środki pieniężne.

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów, to wyższa z dwóch:

  • wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, lub
  • wartości użytkowej.

Wartość godziwa to cena, którą otrzymano by ze sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień wyceny.

Wartość użytkowa to wartość bieżąca, szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych uzyskanych z dalszego użytkowania składnika aktywów.

Ponieważ wartość godziwa rozumiana jako potencjalna cena sprzedaży bywa często subiektywna, a jej ustalenie może nastąpić dopiero w toku realnej inicjatywy sprzedaży danego aktywa, najbardziej praktyczne i najprostsze jest sporządzenie testu na utratę wartości, poprzez oszacowanie wartości użytkowej. O ile oczywiście przedmiotowe aktywa lub inne podobne do nich, nie są przedmiotem obrotu na aktywnym rynku lub nie były przedmiotem transakcji w niedalekiej przeszłości.

Metoda szacowania wartości użytkowej opisana w MSR 36 klasyfikuje ją do podejścia dochodowego wyceny przedsiębiorstw. Wymagany sposób ustalenia przyszłych przepływów pieniężnych i stopy dyskontowej wskazuje jednak pewne modyfikacje jakim musi zostać poddana klasyczna wycena spółki metodą DCF na potrzeby testu na utratę wartości.