Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Wycena aktywów niematerialnych

Wartości niematerialne (inaczej określane także jako własności intelektualne) mogą podlegać wycenie w różnym celu. Najczęściej jest to potrzeba oszacowania wartości nabycia lub zbycia, aportu, zastawu rejestrowego lub ewidencji księgowej tych aktywów. W zależności od rodzaju wycenianego aktywa i celu wyceny, dobierane są odpowiednie metody i założenia.

Własności intelektualne, podlegające wycenie, można podzielić wg kryterium ochrony prawnej na:

  • Aktywa podlegające ochronie jako własność przemysłowa, do których zaliczają się wynalazki chronione za pomocą patentu; wzory przemysłowe, na które można uzyskać prawa z rejestracji (np. znak towarowy); wzory użytkowe oraz topografie układów scalonych, które podlegają prawu ochronnemu.
  • Wyniki prac stanowiące utwory w rozumieniu prawa autorskiego i na podstawie tego prawa podlegające ochronie, np. artykuły naukowe, rysunki, projekty, opisy.
  • Bazy danych chronione na podstawie ustawy o ochronie baz danych, a w niektórych przypadkach również na podstawie prawa autorskiego (np. encyklopedia, która obok definicji usystematyzowanego zbioru danych, może mieć także charakter twórczy).
  • Know-how lub tajemnica przedsiębiorstwa chroniona na podstawie art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (mająca postać informacji, koncepcji, metody, pomysłu itd.), która nie powinna zostać upubliczniona lub przekazana innemu podmiotowi, a która ma rzeczywistą wartość ekonomiczną i zostały podjęte działania w celu jej ochrony.

 

Wycena znaku towarowego i wycena marki

Termin: Znak towarowy należy rozumieć jako zarejestrowaną i prawnie chronioną markę przedsiębiorstwa, wyrażającą zespół składników niematerialnych wykorzystywanych w działalności podmiotu, na które składają się najczęściej narzędzia wizualizacji i identyfikacji tego podmiotu, takie jak znaki słowne, graficzne i słowno-graficzne.

Wycena znaku towarowego jest realizowana najczęściej metodą hipotetycznych opłat licencyjnych (inaczej też zwana metodą zwolnienia z opłat licencyjnych) lub metodą nadwyżki zysku. Obie metody reprezentują podejście dochodowe do wyceny wartości niematerialnych. Wycena znaku towarowego może obejmować markę korporacyjną, produktową lub handlową.

Wycena know-how i wycena technologii

Wycena technologii lub wynalazku (własności objętych ochroną prawną w formie patentu lub własności nieobjętej ochroną prawną w formie tajemnicy przedsiębiorstwa lub utworu) może podlegać wycenie na różnym etapie wytworzenia. Kluczowe dla wyceny technologii jest często uwzględnienie wyników i nakładów ponoszonych w celu zakończenia (z zamierzonym skutkiem) prac nad tworzonym wynalazkiem. Z kolei wycena technologii zakończonych, wykorzystywanych w działalności gospodarczej wymaga większej koncentracji na identyfikacji konkurencyjności i przewagi wynalazku nad rozwiązaniami konkurencyjnymi.

Wycena know-how może zostać przeprowadzona zarówno metodą dochodową, metodą kosztową (odtworzeniową), jaki i metodą porównawczą. Wyboru metody wyceny dokonuje się z uwzględnieniem etapu komercjalizacji wynalazku. Wycena know-how na wstępnym etapie wdrożenia obejmuje często także plan komercjalizacji wynalazku.

Wycena licencji

Wycena wartości opłat licencyjnych z tytułu użytkowania własności intelektualnych realizowana jest zazwyczaj przy wycenie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, czy też utworów w rozumieniu prawa autorskiego (wycena praw autorskich). Oszacowanie wartości opłat licencyjnych towarzyszy także często wycenie innych aktywów niematerialnych przeprowadzanych metodą dochodową na podstawie prognozowanych hipotetycznych opłat licencyjnych.