Premia za ryzyko wielkości w stopie dyskontowej

dyskonto z tytułu małej wielkości, premia za wielkość, ryzyko wielkości w wycenie dcf, stopa dyskontowa

Premia z tytułu ryzyka wielkości to parametr zwiększający stopę dyskontową stosowaną do wyceny przedsiębiorstw średniej, małej i mikro kapitalizacji. Podstawą zastosowania premii za ryzyko wielkości jest przekonanie, że małe i średnie podmioty gospodarcze charakteryzują się większym ryzykiem działalności operacyjnym. Premia za ryzyko wielkości stanowi dodatkową stopę zwrotu oczekiwaną przez inwestorów z inwestycji w małe i średnie podmioty gospodarcze.

Szczególnie wtedy, gdy stopa dyskontowa została oszacowana na podstawie długoterminowej premii za ogólne ryzyko rynku (ERP) dla portfela spółek o wysokiej kapitalizacji oraz gdy wskaźnik beta reprezentuje ryzyko systematyczne spółek znacznie większych od wycenianego przedsiębiorstwa, wymaga się zastosowania premii za dodatkowe ryzyko wynikające z małej wielkości wycenianego przedsiębiorstwa.

Premia z tytułu ryzyka wielkości została oszacowana jako proporcjonalne zwiększenie ogólnej premii za ryzyko rynku kapitałowego w stosunku do ryzyka zmienności spółek klasyfikowanych w dziesięciu grupach pod względem wielkości kapitalizacji.

Jako miarę ryzyka zmienności przyjęto odchylenie standardowe miesięcznej stopy zwrotu z akcji spółek notowanych na GPW i NewConnect, w okresie ostatnich 5 lat notowań lub krótszej w przypadku spółek wprowadzonych do obrotu w trakcie tego okresu, nie krótszym jednak niż 2,5 roku (co najmniej 30 obserwacji miesięcznych).

Grupy przedziałów wielkości zostały określone na podstawie wartości kapitalizacji spółek notowanych na GPW i NewConnect na koniec poprzedniego roku. Założono przy tym, że 10% największych pod względem kapitalizacji spółek, to spółki nie wymagające zastosowania premii z tytułu wielkości, którym odpowiada ogólna premia za ryzyko rynku kapitałowego.

Premia z tytułu ryzyka wielkości oznacza liczbę punktów procentowych o jaką należy zwiększyć koszt kapitału własnego dla spółki wycenianej w celu oszacowania stopy dyskontowej. Oznacza to, że koszt kapitału własnego w wysokości 10% po uwzględnieniu 2% premii z tytułu ryzyka wielkości, daje 12% stopę dyskontową.

ARCHIWUM

1 kwartał 2017  |  2 kwartał 2017  |  3 kwartał 2017  | 4 kwartał 2017  |  

1 kwartał 2018  |  2 kwartał 2018  |  3 kwartał 2018  | 4 kwartał 2018  |  

1 kwartał 2019  |  2 kwartał 2019  |  3 kwartał 2019  | 4 kwartał 2019  |  

1 kwartał 2020  |  2 kwartał 2020  |  3 kwartał 2020  | 4 kwartał 2020  |  

1 kwartał 2021  |  2 kwartał 2021  |  3 kwartał 2021  | 4 kwartał 2021  |  

1 kwartał 2022  |  2 kwartał 2022  |  3 kwartał 2022  | 4 kwartał 2022  |  

1 kwartał 2023  |  2 kwartał 2023  |  3 kwartał 2023  | 4 kwartał 2023  |

1 kwartał 2024  |  2 kwartał 2024  |  3 kwartał 2024  | 4 kwartał 2024  |