Premia za płynność i dyskonto za brak płynności

premia za płynność, dyskonto za brak płynności

Wycena przedsiębiorstwa nienotowanego na giełdzie wymaga zastosowania korekty w postaci dyskonta za niepłynność wycenianego podmiotu (lack of marketability discount) jeżeli jest realizowana w oparciu o wskaźniki określone na podstawie spółek, których akcje są notowane na rynku publicznym i mogą być relatywnie szybko upłynnione bez istotnej utraty wartości

Nasze podejście do wysokości dyskonta z tytułu braku płynności polega na oszacowaniu sumy dwóch składników, które naszym zdaniem dają przewagę wartości spółki notowanej nad spółką nienotowaną. Są to:

  • Koszt wprowadzenia akcji spółki do obrotu. Koszty oferty publicznej oszacowano jako średnią relację poniesionych kosztów związanych z oferta publiczną, a wartością sprzedanych akcji w ofercie dla spółek wprowadzonych na rynek podstawowy GPW w okresie ostatnich 5 lat.
  • Stopa dyskontowa określająca wartość pieniądza w czasie, jako koszt czasu wymaganego do przygotowania oferty publicznej. Jako składniki stopy dyskontowej przyjmuje się stopę wolną od ryzyka na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu, premię za ogólne ryzyko rynku oraz premię za wielkość.

Obydwa wyżej wymienione składniki są określone dla każdej z 4 grup pod względem wielkości kapitalizacji: Spółek dużej kapitalizacji, średniej kapitalizacji, niskiej kapitalizacji i mikro kapitalizacji.

Na podstawie sumy kosztów emisji i stopy dyskontowej oszacowana zostaje premia za płynność wycenianej spółki, której interpretacja może być rozumiana jako premia, którą jest skłonny zapłacić inwestor nabywający spółkę publiczną (notowaną na giełdzie) ponad cenę takiej samej spółki nie publicznej, nabywanej z zamiarem wprowadzenia na rynek publiczny, gdzie wprowadzenie na rynek notowań giełdowych wymaga poniesienia określonych kosztów i poświęcenia 1 roku czasu przygotowań.

Dyskonto za niepłynność wycenianej spółki zostało określone na podstawie oszacowanej premii z tytułu płynności, wg wzoru:

dyskonto za niepłynność, premia za płynność

Gdzie: D – dyskonto z tytułu braku płynności | P – Premia za płynność |

Zarówno premia z tytułu płynności jak i dyskonto z tytułu braku płynności zostały określone jako poziom korekty procentowej liczonej od ostatecznego wyniku wyceny wartości kapitałów własnych Spółki.

ARCHIWUM

1 kwartał 2017  |  2 kwartał 2017  |  3 kwartał 2017  | 4 kwartał 2017  |  

1 kwartał 2018  |  2 kwartał 2018  |  3 kwartał 2018  | 4 kwartał 2017  | 

1 kwartał 2019  |  2 kwartał 2019  |  3 kwartał 2019  | 4 kwartał 2019  |  

1 kwartał 2020  |  2 kwartał 2020  |  3 kwartał 2020  | 4 kwartał 2020  |  

1 kwartał 2021  |  2 kwartał 2021  |  3 kwartał 2021  | 4 kwartał 2021  |  

1 kwartał 2022  |  2 kwartał 2022  |  3 kwartał 2022  | 4 kwartał 2022  |  

1 kwartał 2023  |  2 kwartał 2023  |  3 kwartał 2023  | 4 kwartał 2023  |

1 kwartał 2024  |  2 kwartał 2024  |  3 kwartał 2024  | 4 kwartał 2024  |