Kiedy powstaje wartość firmy (goodwill)?


Wartość firmy w ewidencji księgowej

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, wartość firmy ujawnia się w sprawozdaniu finansowym jako aktywa niematerialne i prawne w kwocie nadwyżki wartości nabycia jednostki gospodarczej nad wartością godziwą jej aktywów netto.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, wartość firmy jednostek podporządkowanych stanowi nadwyżka wartości godziwej posiadanych udziałów nad wartością bilansową jej aktywów netto (czyli wartością księgową tej spółki), przypadających na posiadane udziały lub akcje.

Ujemna wartość firmy

Kiedy wartość aktywów netto jednostki gospodarczej nabytej w transakcji przejęcia przekracza wartość jej nabycia, mamy do czynienia z ujemną wartością firmy.

Wartość firmy w praktyce

W praktyce, na wartość firmy warto jednak patrzeć w szerszym ujęciu, a mianowicie przez pryzmat relacji wartości całego przedsiębiorstwa do sumy wartości rynkowej jego aktywów. Jeżeli zgodzimy się z hipotezą, że wartość przedsiębiorstwa to nie tylko suma wartości rynkowej poszczególnych aktywów rzeczowych, finansowych oraz nabytych aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, to brakującym elementem będzie wartość wytworzonych przez podmiot we własnym zakresie aktywów niematerialnych stanowiących takie składniki jak: wartość organizacji, know-how, kontakty handlowe czy marka przedsiębiorstwa. To wszystko i wiele więcej składa się na wartość firmy.

Oznacza to iż wszelkie własności intelektualne wytworzone we własnym zakresie przez przedsiębiorstwo, które są wykorzystywane do generowania ponadprzeciętnych przepływów pieniężnych, możemy traktować łącznie jako goodwill przedsiębiorstwa.

Wartość firmy a wartość marki

Powszechnie wartość firmy (z ang.: goodwill) utożsamia się z wartością marki przedsiębiorstwa. Jednak patrząc na to szerzej, goodwill to nie tylko marka, ale cały zespół, wszystkich wytworzonych w toku działalności przedsiębiorstwa aktywów niematerialnych. Choć niewątpliwie w wielu przypadkach, wartość marki będzie przeważającym składnikiem.

 

Fot.: argus/Shutterstock.com