Premia za kontrole na polskim rynku kapitałowym – Raport 2017

Wysokość premii za kontrole płaconej przez inwestorów w wezwaniach na akcje notowane na polskim rynku kapitałowym w okresie ostatnich trzech lat kształtowała się średnio na poziomie 17% – wynika z raportu FinancialCraft opublikowanego w czerwcu 2017 r.

W raporcie przeanalizowano relację ceny akcji z wezwania do kursu zamknięcia akcji poszczególnych spółek w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia wezwania. Jak wynika z analizy, cena w wezwaniach zakończonych sukcesem, gdzie celem było osiągnięcie pakietu kontrolnego kształtowała się w latach 2014-2016 wyżej od kursu notowań akcji odpowiednio o 13%, 22% i 15%.

Premia za kontrolę, dyskonto za brak kontroliNajwiększą premię płacono za spółki energetyczno-surowcowe i budowlane (około 20%), najmniej premia wyniosła przy przejęciach spółek usługowych (11%). Wysokość premii do pewnego stopnia rosła też w miarę wzrostu wartości przejmowanego pakietu akcji. Pakietom o wartości 250-500 mln zł i powyżej 500 mln zł towarzyszyły premie odpowiednio 21 i 19%. Dla mniejszych pakietów o wartości 50-250 mln zł premia za kontrolę wyniosła średnio 15%, a dla najmniejszych, o wartości poniżej 50 mln zł tylko 12%.

Jak wynika z raportu, wysokość premii zależy też, choć nieznacznie, od udziału przejmowanego pakietu w ogólnej liczbie głosów na WZA. Im większy pakiet, dający większy udział głosów, tym premia płacona w wezwaniach była większa.

Raport pokazuje nie tyko premię za kontrolę, ale także premię płacone we wszystkich wezwania, również tych, które nie zakończyły się sukcesem i które dotyczyły pakietów mniejszościowych nie dających kontroli.

W raporcie ustalono również dyskonto za brak kontroli odpowiadające poszczególnym poziomom premii za kontrolę.

Zobacz pełną treść raportu | Zobacz raport 2022

Fot.: oleskalashnik/Shutterstock.com